Belgian Style Frites

Plain: $7
Poutine: (Curds & Gravy) $10
Bacon Bleu: $9
Chili Cheese: $10
All of the Above: $12

Price: $7.00
Ingredients
  • Garden Herbs
  • /
  • Pecorino Romano
  • /
  • White Truffle Oil
  • /